Programma 2010-2014

9. Sociaal beleid en kwetsbare inwoners

De komende periode staan ingrijpende veranderingen in de maatschappelijke ondersteuning van burgers op stapel. In 2015 komen de Jeugdzorg en taken uit de AWBZ van het Rijk naar de gemeente over. En naar verwachting komt ook de uitvoering van de participatiewet, één regeling voor iedereen die ondersteuning nodig heeft bij werk, in 2015 naar de gemeente. Dit alles gaat gepaard met forse bezuinigingen. Beter Voor Dordt is van mening dat het beroep op de burger voor meer zelfredzaamheid, op zich een goede beweging is. Het vraagt echter wel ondersteuning van de gemeente.
 
BVD Parkhuis
Voor wie (tijdelijk) niet zelfredzaam is, moet er altijd ondersteuning zijn.
Veel besluitvorming over de veranderingen in het sociale domein vindt plaats in de Drechtsteden. De grip op de besluitvorming daar is van groot belang om de veranderingen goed te kunnen sturen.

De last op de schouders van mantelzorgers groeit, er wordt vaker en intensiever een beroep op hen gedaan. De gemeente moet kijken waar zij hen kan ondersteunen, en dan vooral de overbelaste mantelzorgers en de jeugdige mantelzorgers.
Voor wie (tijdelijk) niet zelfredzaam is, moet altijd ondersteuning zijn.
Projecten zoals Helpende Handen (Sterrenburg) en Wijk voor Wijk (Crabbehof) dienen navolging te krijgen in andere wijken. Projecten zoals verlengde ketenzorg dementie (Parkhuis en de thuiszorg) en vrijwillige inzet in de thuisbegeleiding (MEE en Vivenz) dienen voortgezet te worden.
Projecten zoals Helpende Handen en Wijk voor Wijk dienen navolging te krijgen in andere wijken.
Wmo-individuele voorzieningen zoals huishoudelijke ondersteuning, aanpassing van de woning en vervoer dienen beschikbaar te blijven. Bij de Drechthopper moet gekeken worden welke verbetering in de service mogelijk is en gezocht te worden naar aansluiting met andere voorzieningen zoals het openbaar vervoer (gratis bus voor 65+).

Het voornemen van het Rijk om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, wordt door veel mensen omarmd. Vanuit de gemeente worden adequate maatregelen gevraagd om dit mogelijk te maken. Dit biedt tevens kansen voor nieuwe woonvormen zoals Opteiland in Sterrenburg en levensloopbestendige woningen. De voorzieningen in de wijken dienen hierop aangepast te worden onder meer door goede eerstelijns gezondheidsvoorzieningen waar de huisarts, apotheek en andere professionals laagdrempelig bereikbaar zijn.

Wijkloketten en/of gebiedsservicepunten waar informatie, zorgaanvragen en inloop voor bewoners en organisaties om elkaar te vinden en te versterken, kunnen dienen als steunpunten in de wijken. De vorming van sociale wijkteams (fysiek en digitaal) waar vragen op het terrein van werk en inkomen, (gezondheid)zorg, wonen, ouderen en jeugd gesteld kunnen worden, kan hierbij functioneel zijn.

WMO-individuele voorzieningen zoals huishoudelijk ondersteuning, aanpassing van de woning en vervoer dienen beschikbaar te blijven.
Voor de huidige AWBZ-begeleiding is Beter voor Dordt van mening dat door betere samenwerking tussen instellingen en toewerken naar algemene voorzieningen (daar waar het ook in het belang van cliënten is) de bezuinigingsopgave haalbaar is. Kwetsbare mensen kunnen op ondersteuning blijven rekenen.

Kan een instelling zorg in natura leveren dan is een persoonsgebonden budget (pgb) niet nodig. In andere gevallen blijft het pgb nodig voor gerichte ondersteuning. Met het oog op gewenst maatwerk moet men doelbewust kunnen kiezen voor een pgb.
Kwetsbare mensen kunnen op ondersteuning blijven rekenen.
UITKERINGEN
Beter Voor Dordt vindt het logisch dat bij het verstrekken van een uitkering om een tegenprestatie wordt gevraagd. Dit dient wel een tegenprestatie naar vermogen te zijn en mag niet leiden tot verdringen van betaald werk. Ondersteuning kan als tegenprestatie worden gezien, denk daarbij bijvoorbeeld aan klussendienst voor kleine klussen in en om het huis. Deze ondersteuning kan ook gebeuren vanuit stages of werkervaringsplekken.

Tegenprestatie voor een uitkering mag niet leiden tot het verdringen van betaald werk.
Misbruik maken van sociale voorzieningen en andere vormen van fraude is zeer laakbaar, mede omdat dit de solidariteit onder mensen aantast. Beter Voor Dordt wil dit streng aanpakken. Wat ons betreft is beheersing van de Nederlandse taal voorwaarde om in aanmerking te komen voor een uitkering. Misbruik van sociale voorzieningen moet streng worden aangepakt.
SCHULDHULP EN PREVENTIE
Beter Voor Dordt heeft zich hard gemaakt voor een intensievere samenwerking tussen organisaties die bij (dreigende) schuldenproblematiek een vorm van ondersteuning leveren. Preventieve hulp blijft belangrijk om erger te voorkomen. Wij blijven inzetten op het tegengaan van huisuitzettingen en nutsafsluitingen, om veel leed en mensonwaardige situaties te voorkomen.
Intensievere samenwerking tussen organisaties bij (dreigende) schuld-problematiek.