Programma 2010-2014

8. Jongeren en ouderen

JEUGD EN BETROKKENHEID
BVD evenementen
Met het grootste deel van onze Dordtse jeugd gaat het gewoon goed. Ook deze groep vraagt aandacht. Er worden veel beslissingen op lokaal niveau genomen die jongeren rechtstreeks raken. Het betrekken van jongeren bij gemeentelijk beleid blijkt in de praktijk echter een lastige taak. Natuurlijk willen we meer jongeren aan de gesprekstafels hebben maar voor oude overlegstructuren is weinig animo. Te overwegen valt of een digitaal jongeren-platform uitkomst kan bieden. Het is belangrijk dat ook op gemeentelijk niveau er helderheid bestaat over de wensen en zorgen binnen die leeftijdscategorie. We betrekken onze jongeren graag bij de ontwikkeling van ideeën om de (binnen)stad nog aantrekkelijker te maken. Hiertoe zijn al suggesties gedaan als een jongerenweekend in het teken van het uitgaansleven, een cultuur-/museumnacht en de uitbreiding van het Kunstrondje Dordt.

Overweeg een digitaal jongerenplatform om jongeren te betrekken bij de lokale politiek.
We willen de ingezette activiteiten voor de jongeren de komende periode doorzetten. Ook het SMS-kinderfonds dient wat ons betreft ook in de toekomst beschikbaar te blijven; er dienen voldoende financiële middelen beschikbaar te zijn om aan de vraag te voldoen. Het SMS-kinderfonds dient ook in de toekomst beschikbaar te blijven.
JEUGDZORG
De aankomende decentralisaties (overheveling van taken van rijk naar gemeenten) binnen het sociale domein beschouwen we als een ongekend grote uitdaging. Maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en de participatiewet gaan van Rijk naar gemeenten. En dat vraagt om belangrijke keuzes. Ruim 16 miljard euro is ermee gemoeid, verdeeld over 408 gemeenten. Enorme bedragen als men bedenkt dat het totale gemeentefonds nu gevuld is met 18 miljard. Voor Dordrecht geldt dat het volgens de huidige ramingen gaat om een bedrag van meer dan 45 miljoen euro voor beide decentralisaties.

De transitie gaat gepaard met flinke bezuinigingen, waardoor de jeugdzorg op lokaal niveau met veel minder geld moet worden uitgevoerd. Tegelijkertijd krijgt de lokale overheid veel meer te zeggen over de jeugdzorg. Uitvoerende partijen moeten voldoen aan de kwaliteitseisen en criteria die we lokaal en regionaal vaststellen.
 
Het biedt ook kansen om de accenten meer te leggen op de preventieve dan de curatieve zorg. Beter Voor Dordt is een groot voorstander van wijkgericht werken en zou het liefst zien dat ook de zorg aan jeugd vanuit wijkniveau bekeken wordt. Zorgtaken zijn zo veel dichter bij gezinnen georganiseerd en er is ook eerder zorg te bieden. Wij pleiten ervoor om de zorg en ondersteuning in te richten op wijk- en buurtniveau. Zorg en ondersteuning op wijk- en buurtniveau inrichten.
OUDEREN
BVD ouderen
Momenteel is er een substantieel aandeel van de Dordtenaren 65+. Veel ouderen blijven steeds langer actief, nemen deel aan maatschappelijke activiteiten en blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Veel ouderen zijn fit, en willen dat zo houden. De fittest voor 75+ers, aangeboden door de gemeente, vinden we dan ook een goed initiatief.

Alertheid zijn voor eenzaamheid en de dreiging van isolement voor ouderen.
Er is wel een groep ouderen die extra aandacht verdient. Eenzaamheid en de dreiging van isolement baart ons zorgen. We willen de mobiliteit van 65-plussers verbeteren door vast te houden aan de gratis bus. Gratis bus voor 65+ handhaven.
Bij de inrichting van de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld de keuze voor straatmeubilair, moet rekening gehouden worden met onze oudere inwoners. Bij de inrichting van de openbare ruimte rekening houden met ouderen.
Projecten zoals Helpende Handen (Sterrenburg) en Wijk voor Wijk (Crabbehof) dienen navolging te krijgen in andere wijken. Projecten zoals Helpende Handen en Wijk voor Wijk dienen navolging te krijgen in andere wijken.