Programma 2010-2014

7. Onderwijs en educatie

BVD schoolgebouw
‘De jeugd heeft de toekomst’. Onderwijs vormt een belangrijk aandeel in die toekomst. De schoolbesturen bepalen voor het grootste deel zelf hun beleid, maar de gemeente kan bijdragen om de jeugd een zo goed mogelijke start te geven.
 
DIVERSITEIT VAN HET AANBOD EN ONDERHOUD VAN GEBOUWEN
Aan de diversiteit van onderwijsaanbod naar geloofsovertuiging en pedagogisch-didactische opvattingen in onze stad willen we niet tornen. Dat vinden we een taak voor de schoolbesturen zelf.


Niet tornen aan de huidige diversiteit van het onderwijs-aanbod.
Wat het onderhoud van schoolgebouwen betreft, pleiten wij eerder voor onderhoud en het renoveren van bestaande gebouwen dan voor nieuwbouw, gelet op de verwachte terugloop van het aantal leerlingen de komende periode.

Wij kijken kritisch naar een herijking van het Onderwijs Huisvestingsplan (nu het Integraal Huisvestingsplan (IHP) ten einde loopt) waarbij het deelgebruik van een schoolgebouw door twee of meer schoolbesturen moet kunnen.
Onderhoud en renovatie gaat vóór nieuwbouw.
BVD statenschool
Ook zijn we voor een conditiemeting van schoolgebouwen bij de overdracht van het onderhoud van (de buitenkant van) schoolgebouwen van gemeente naar schoolbesturen.
Conditiemeting van bij overdracht van het onderhoud.
We ondersteunen een Lokale Educatieve Agenda. Passend onderwijs kan alleen slagen als uit ondersteuningsplannen van samenwerkingsverbanden duidelijk blijkt dat er voldoende financiële middelen door het Rijk beschikbaar zijn.

Wij streven naar een evenwichtige spreiding binnen de wijken van openbaar en/of bijzonder onderwijs.
We streven naar uitbreiding van HBO-opleidingen, bij voorkeur gericht op de maritieme sector en toerisme.
Wij ondersteunen een Lokale Educatieve Agenda. Streven naar uitbreiding van HBO-opleidingen.
VOORTIJDIGE SCHOOLUITVAL EN ONDERWIJSACHTERSTAND
Vier op de tien van de bij het UWV als werkzoekend ingeschreven jongeren missen een startkwalificatie. Hoewel de directe invloed van de gemeente op het onderwijs wellicht beperkt is, is het noodzakelijk dat daar waar de gemeente het onderwijs kan stimuleren, dit ook gebeurt. Blijf scherp letten op de cijfers van voortijdige schooluitval en besteedt ook aandacht aan de oorzaken van deze uitval.

Beter Voor Dordt pleit ook voor het terugdringen van onderwijsachterstanden door op zeer jeugdige leeftijd nog intensiever dan nu met taalonderwijs aan de slag te gaan.

Ook laaggeletterdheid verdient de aandacht. Een nieuw Aanvalsplan Laaggeletterdheid dat door het Bondgenootschap Laaggeletterdheid wordt ontwikkeld, kan helpen bij de bestrijding van dit probleem.

Blijf scherp letten op cijfers van vroegtijdige schooluitval en besteedt aandacht aan de oorzaken.
MBO
Een zeer goed ingericht MBO dat is afgestemd op de arbeidsmarkt is essentieel in deze tijd van jeugdwerkloosheid en tekorten in de technische sector. De waarde van het MBO voor onze stad mag niet worden onderschat. Daar waar mogelijk willen we investeren in het versterken van de kwaliteit van het MBO.

Onderschat de waarde van het MBO niet. Waar mogelijk extra investeren in de kwaliteit.
TALENTONTWIKKELING EN VAKMANSCHAP
Meer aandacht vragen we voor excellente en hoogbegaafde leerlingen door samen met scholen oplossingen te zoeken op welke wijze specifieke leeromgevingen en welke begeleiding voor die groep leerlingen noodzakelijk is.

Meer aandacht voor excellente en hoogbegaafde leerlingen.
Ook pleiten we voor de inrichting en vormgeving van Centra voor Innovatief Vakmanschap, de z.g. CIV’s, (innovatieve vakopleidingen) de komende periode, waarbij innovatie voor het bedrijfsleven en talentontwikkeling van studenten centraal staan (mogelijk als onderdeel van de Duurzaamheidsfabriek). Inrichting en vormgeving van Centra voor Innovatief Vakmanschap.