Programma 2010-2014

6. Economie, cultuur, toerisme en recreatie

BVD Dordt in Stoom
Dordrecht is van oudsher een handelsstad, gesitueerd aan het water. Eeuwen geleden bracht het water de stad de rijkdom die nog steeds zichtbaar is in het historisch havengebied en delen van de binnenstad. Water is nog steeds een belangrijke factor, maar we doen er nog te weinig mee. Dordrecht werkt actief aan een positieve naamsbekendheid. Wat ons betreft is elke inwoner ambassadeur van onze stad. Iedereen die hier een bijdrage aan levert, is meer dan welkom. We willen een grotere inzet voor de promotie van onze stad, zowel door Dordrecht Marketing als door de VVV.
Grotere inzet op de promotie van de stad.
WATER EN HAVENS
Het haven industrieel complex Rotterdam, Dordrecht, Moerdijk en Antwerpen behoort tot de grootste ter wereld. Het Havenbedrijf Rotterdam beheert sinds kort ook de Dordtse zeehaven. Deze samenwerking is aangegaan vanuit een duidelijk profijtelijk doel voor Dordrecht. Wij vinden dat er nog onvoldoende zicht is op de toegevoegde waarde. Hoe vertaalt de samenwerking zich in het creëren van extra werkgelegenheid in Dordrecht?
Van oudsher kende Dordrecht goede faciliteiten voor de binnenvaart. De sector heeft duidelijk economische potentie. Wij streven naar een sterkere positie als binnenvaartstad in de komende periode.
De maritieme sector kan zich ontwikkelen tot één van de grotere werkgevers van stad en regio. Voor doorontwikkeling zijn wij mede afhankelijk van anderen maar dat mag niet vertaald worden in een afwachtende houding.

Maak de meerwaarde van de samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam inzichtelijk.
Dordrecht is een waterstad, en ook voor de recreatievaart zijn er voorzieningen nodig om een verblijf in onze stad te stimuleren. Wij willen aanlegvoorzieningen realiseren in- en nabij de binnenstad om verblijf in onze stad mogelijk te maken. Creëer meer aanleg-voorzieningen voor de recreatievaart.
BEDRIJVENTERREINEN
Beter Voor Dordt is van mening dat bestaande industrieterreinen veel beter benut kunnen worden. We blijven kritisch kijken naar de ontwikkeling van de Dordtse Kil IV. De noodzaak om een nieuw bedrijventerrein aan te leggen moet hard worden onderbouwd. Het bedrijventerrein Dordtse Kil IV mag alleen worden gerealiseerd als er absolute zekerheid is over de aanleg van de ontsluiting.

Het bedrijventerrein Dordtse Kil IV mag alleen worden gerealiseerd als er absolute zekerheid is over de aanleg van de ontsluiting.
ONDERNEMERS EN HET KERNWINKELGEBIED
Dordtse ondernemers, klein en groot, dragen bij aan economische dynamiek en de werkgelegenheid. In het huidig economisch tij hebben ondernemers het soms zwaar, waardoor meer dan voorheen behoefte aan concrete faciliteiten bestaat. Het is van groot belang om het vestigingsklimaat in onze stad waar mogelijk te verbeteren. Het vormen van één centraal loket kan de oplossing zijn voor het wegvallen van de ondersteunende voorzieningen voor ondernemers. Lokale ondernemers moeten beter in positie worden gebracht bij gemeentelijke aanbestedingstrajecten. Daar waar belemmeringen in de regelgeving kunnen worden weggenomen, dient dat actief te worden opgepakt.

De wekelijkse zondagsopening is een steeds sterker opkomend discussiepunt. Beter Voor Dordt is hier helder over: wel of geen koopzondag, dat is aan de ondernemers zelf.
De invulling van de koopzondag laten we aan ondernemers over.
Daarnaast pleiten we voor een ‘Center of Excellence’ voor ondernemers: een ondernemershuis waar ondernemers geholpen worden door ondernemers door kennis te delen op allerlei gebieden: persoonlijke ontwikkeling, bestuur en middelen, fysiek en middelen, werk en inkomen. ‘Center of Excellence’ voor ondernemers.
CULTUUR EN TOERISME
BVD bioscoop
Van oudsher is Dordt een stad waartoe kunstenaars zich aangetrokken voelen en waar de stad faciliteiten biedt in de vorm van ateliers e.d. Een breed pakket van culturele voorzieningen bepaalt mede de aantrekkelijkheid van een stad bij de keuze van vestiging.
Dordrecht was evenementenstad van het jaar 2012 en de stad heeft steeds meer te bieden: het vernieuwde Dordrechts museum met spraakmakende tentoonstellingen, het Energiehuis, DordtYart, Cinema The Movies, de komst van een commerciële bioscoop, het Hof van Holland, het nieuwe Onderwijsmuseum in De Holland, de grootscheepse verbouwing van theater Kunstmin en alle evenementen.
 
Museum 1940-1945 is krap behuisd. ondanks beperkte financiële mogelijkheden van de gemeente, willen we bezien of we meer ruimte beschikbaar kunnen stellen.
Bekijk de mogelijkheden om meer ruimte ter beschikking te stellen voor Museum 1940-1945
Een ‘Dordtpas’ kan een bijdrage leveren om bezoek aan alle voorzieningen te stimuleren. Ook voor jongeren dienen voldoende activiteiten georganiseerd te worden op het gebied van cultuur, sport, eten en drinken om de binnenstad nog levendiger te maken. Een ‘Dordtpas’ voor het stimuleren van bezoek aan alle voorzieningen.
We zijn trots op onze culturele voorzieningen die van hoog niveau zijn, maar voelen zorg bij de financiën. Bij evaluaties van beleid en subsidies dient er niet alleen gekeken te worden naar het rendement voor de stad maar ook naar de waardering en deelname. Een goede balans tussen subsidies en zelf verworven gelden, wordt steeds belangrijker, evenals een goede samenwerking met commerciële partners. Bij evaluaties van beleid en subsidies niet alleen kijken naar het rendement voor de stad, maar ook voor de waardering en deelname.
Culturele instellingen zullen ook zelf actief op zoek moeten naar creatieve manieren om fondsen aan te boren. Wij vinden het geen taak voor de gemeente om hele dure producties voor een selecte groep bezoekers te subsidiëren; daarvoor dient men vooral zelf de financiën te organiseren.

Met ons langgerekte centrum liggen uitgaansgelegenheden en horeca behoorlijk verspreid. Om bezoekers te trekken en vast te houden moet gezocht worden naar manieren om het aanbod beter te verbinden. Het verbeteren van de vindbaarheid van locaties met culturele activiteiten en de historische locaties verdient aandacht. Beter Voor Dordt zou graag een hotel aan de rand van het centrum zien waar touroperators gezelschappen kunnen onderbrengen. Het Vrieseplein vinden we daarvoor een mooie locatie.
In 2020 wacht ons de viering van 800 jaar Stadsrechten. Wat ons betreft ligt onze stad er dan spic en span bij, zijn onze voorzieningen op orde en staat Dordrecht te boek als een gastvrije stad die veel te bieden heeft.
Geen taak voor de gemeente om hele dure producties voor een selecte groep bezoekers te subsidiëren.