Programma 2010-2014

5. Wonen en leefbaarheid

BVD stadswerven
Foto: Cees Schilthuizen
Dordrecht heeft te maken met een veranderende vraag naar woningen. Het aantal huishoudens zal naar verwachting nog toenemen, de bevolkingsomvang stabiliseert. Ouderen blijven langer zelfstandig wonen, de vraag naar appartementen neemt af en de behoefte aan zelfbouwprojecten groeit. De tijd van grote projecten en massale woningbouw is voorbij. De gemeente moet meebewegen met de veranderende vraag. Bij zelfbouw dienen goede richtlijnen te zijn waarin de eisen en mogelijkheden voor de woning zijn opgenomen.

Samen met de corporaties zorgen wij voor goede huisvestingsmogelijkheden voor diverse groepen, waaronder studenten. In overleg met de corporaties worden plannen voor herstructurering en renovatie besproken.
Goede richtlijnen voor zelfbouwprojecten.
WONINGBOUWLOCATIES
Beter Voor Dordt legt de prioriteit voor woningbouw op de Stadswerven en stadsvernieuwing, met name in Dordt West en de Vogelbuurt. Er moet voldoende aandacht zijn voor de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. Het Belthurepark (ook bekend als Golf en Wonen) is een plan dat Beter Voor Dordt nooit heeft gesteund gezien de grote gevolgen voor het karakteristieke polderlandschap. Op dit moment lijkt het plan niet uitvoerbaar zoals oorspronkelijk bedacht en is er ruimte om deze plannen te heroverwegen en aan te passen. De toezeggingen aan de sportverenigingen aan de Schenkeldijk moeten wel worden nagekomen.


De prioriteit voor woningbouw ligt op de Stadswerrven.
WONEN OP HET WATER
Dordrecht is op haar mooist vanaf het water. Maar we doen er te weinig mee. Meer levendigheid in de Dordtse havens kan onze stad nog veel Beter maken. Wonen op het water draagt daartoe bij. Vergunningen versoepelen en aanpassing van de bestemmingen zijn nodig om onze havens weer te laten leven.

Meer mogelijkheden voor wonen op het water.
SPEELVOORZIENINGEN
BVD crabbehof

Uit onderzoek blijkt dat vooral de grotere speelvoorzieningen worden gewaardeerd. De wat verlaten kleine pleintjes met een enkele wipkip mogen wijken voor grotere speelplekken. Kinderen hebben behoefte aan ruimte, en dat hoeft niet altijd een volledig ingerichte voorziening te zijn, eenvoud is ook een kracht. In iedere wijk dient tenminste één speelplek geschikt te zijn om kinderen met en zonder beperking samen te laten spelen.

In elke wijk dient tenminste één speelplek geschikt te zijn voor kinderen met en zonder beperking.
HONDEN
Door de gehele stad zijn diverse voorzieningen voor honden gerealiseerd. In of nabij het centrum is nog een duidelijke behoefte aan een omheind losloopterrein. Een passende locatie hiervoor zou het Oranjepark kunnen zijn. 

Omheind losloopterrein voor honden in of nabij het centrum.
Om overlast van hondenpoep te verminderen is de zwerfvuilklep een optie, een extra opening voor klein afval bij ondergrondse containers. Wij willen deze voorziening uitbreiden om zo de ergernis langs de hondenuitlaatroutes te verminderen. Uitbreiding aantal zwerfvuilkleppen.
WONINGVERBETERING
Op bestaand particulier vastgoed heeft de gemeente weinig invloed. Wel is een grens te trekken als de veiligheid in het geding is. Als een woning (bijvoorbeeld door een zeer slechte staat van de fundering) een veiligheidsrisico voor de bewoners en/of de omgeving vormt, moet de gemeente strenger optreden. De gemeente kan de excessenregeling in de welstandsnota toepassen om in te grijpen bij ernstige vormen van achterstallig onderhoud. Verdergaande samenwerking met pandeigenaren is nodig om vooral nu het verschil te maken. Experimenten met verkoop van kluspanden is een optie.

Strenger optreden bij constatering van achterstallig onderhoud van gebouwen.
FUNDERINGSPROBLEMATIEK
In de afgelopen periode is de fundering van ongeveer 1000 woningen hersteld. Beter Voor Dordt zet zich in om waar mogelijk funderingsproblemen te voorkomen door een goede grondwaterbeheersing. Tevens zoeken wij een pragmatische oplossing voor panden waarvan de fundering nog hersteld moet worden. Indien noodzakelijk zullen hiervoor ook financiële middelen beschikbaar worden gesteld. Een en ander zal gezien de landelijke ontwikkelingen in overleg met het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) kunnen plaatsvinden.

Pragmatische oplossing voor panden waar de fundering nog hersteld moet worden. Indien nodig, stel financiële middelen beschikbaar.
BESCHERMING BEELDBEPALENDE PANDEN
Het Stadsberaad heeft een bijzonder aandeel gehad in de bescherming van de historische kern van de stad. Het Stadsberaad werd een voorbeeld van inspraak en een voorbeeld voor andere steden. Een discussie die voor 2010 slechts werd ingevuld met ‘dat is een kwestie van smaak’ is geconcretiseerd tot oplossingen. Nauwkeurig opgestelde welstandeisen voor nieuwbouw of wijziging van panden in het historische gebied, meer inspraak, en er is een beeldkwaliteitplan opgesteld. Hiermee is een goede basis gelegd om bouwplannen in deze kwetsbare omgeving op passendheid te toetsen. We realiseren ons dat ‘negens en tienen’ niet zijn af te dwingen. De nieuwe kaders vormen echter wel een uitnodigende basis om een bouwplan van hoge kwaliteit in te dienen.
Buiten het centrum en 19e-eeuwse Schil komen meer panden in aanmerking voor een beschermde status. Meer gebieden hebben een beschermde status, maar de praktische uitwerking van deze bescherming valt of staat met de invulling daarvan. Toezicht houden op de effecten van de maatregelen die nu genomen zijn -en deze bijstellen waar nodig- is essentieel om de beschermde status tot effectief middel te maken in de strijd tegen ongewenste aantasting

Toezien op de praktische uitwerking van de maatregelen die zijn genomen voor de bescherming van beeldbepalende panden.
BVD stop
De Grote Markt blijft een pijnlijke misser uit het verleden. Hier ligt een grote opgave om het historische stratenpatroon enigszins te herstellen en daar de financiële partners voor te vinden. Een plan dat verdere uitwerking verdient, is het terugbrengen van een verbindingsstraatje tussen Scheffersplein en Vismarkt, om een belangrijke verbinding tussen kernwinkelgebied en historisch havengebied te herstellen.
Zoek naar mogelijkheden om de verbinding tussen het kernwinkelgebied en het historisch havengebied te verbeteren.
WIJKWENSEN EN WIJKKRANTEN
Er dient voldoende budget beschikbaar te blijven om wijkwensen te kunnen honoreren en het voortbestaan van de wijkkranten te kunnen garanderen.

Voldoende budget voor de wijkwensen en het voortbestaan van de wijkkranten.
BIBLIOTHEKEN
De bibliotheekfunctie in de wijken willen we behouden.

De bibliotheek-functie in de wijken willen we behouden.