Programma 2010-2014

4. Natuur, landschap en dierenwelzijn

BVD Kop van het Land - Biesbosch
Het bijzondere aan ons Eiland houdt niet op bij de historische kern. Het is de verscheidenheid aan uitzicht, beleving en omgeving dat Dordrecht onderscheidt. Ons polderlandschap is een van onze kernkwaliteiten en verdient net zo goed als de binnenstad bescherming tegen ongewenste aantasting. We waren, zijn en blijven tegen bebouwing in de Zuidpolder.  
 
WATERKWALITEIT EN RECREATIE
De waterkwaliteit vraagt om aanpassingen. Een watersysteem in de Noorderdiepzone is een oplossing voor het verbeteren van de waterkwaliteit.

Verbetering van de waterkwaliteit met als uitgangspunt het verbeteren van de polders.
Voor uitbreiding van recreatieve voorzieningen in- en op het water willen wij bestaande mogelijkheden bij de Viersprong verbeteren. Wij zijn niet voor een nieuwe recreatieplas in het gebied tussen de Zuidendijk en de Zeedijk. Geen nieuwe recreatieplas in het gebied tussen de Zuidendijk en de Zeedijk.
PARKEN
BVD Park Merwestein
Parken bieden rust, (speel)ruimte en een plek voor ontmoeting. Park Merwestein en het Wantijpark hebben inmiddels een beschermde status als gemeentelijk monument. Ook de toekomst van de andere parken willen wij beschermen.

Bescherming van alle Dordtse parken
In zowel park Merwestein en het Wantijpark willen we de dieren behouden. De recreatieve functie van het Weizigtpark kan worden versterkt. Daarnaast zijn wij geen voorstander van het uitbreiden van evenementen in het Wantijpark. Dieren behouden in park Merwestein en het Wantijpark.
OPENBAAR GROEN
Beter Voor Dordt wil de kwaliteit van het openbaar groen in stand houden. De tevredenheid van de bewoners staat voorop. Sommige bewoners hebben aangegeven zelf een stuk groen te willen onderhouden, hier bieden wij graag ruimte voor. Openbaar groen is een beeldbepalend element in onze stad en van groot belang voor de directe leefomgeving. Aantasting hiervan is ongewenst. Voor elke boom die verdwijnt, moet er tenminste één terugkomen.

Niet verder bezuinigen op de kwaliteit van het openbaar groen.

Voor elke boom die verdwijnt, moet er tenminste één terugkomen.
DIERENWELZIJN
De zorg voor het dierenwelzijn op ons eiland en in de Dordtse parken moet optimaal zijn. De gemeente dient alert te zijn op misstanden op het gebied van dierenwelzijn. De gedragscodes ten aanzien van flora- en faunawetgeving dienen strikt te worden opgevolgd. Het lokale dierenasiel moet kunnen rekenen op voldoende ondersteuning door de gemeente.

Alert zijn op misstanden op het gebied van dierenwelzijn.
Wat ons betreft komt er via de algemene plaatselijke verordening of vergunningverlening een eind aan de inzet van wilde dieren in de lokale circussen. Wij vinden dat niet meer van deze tijd. Geen wilde dieren meer in lokale circussen