Programma 2010-2014

3. Verkeer en vervoer

BVD auto
Afgelopen jaren zijn de nodige maatregelen uitgevoerd om verkeersveiligheid en doorstroming te bevorderen. Toch wordt het verkeer nog vaak als bron van overlast ervaren. Ook in de wijken langs de N3 ervaart men een toename van verkeerslawaai. Wij blijven pleiten voor een 80-km beperking op de N3 en indien nodig aanvullende maatregelen zoals geluidschermen en stil asfalt.
80-km beperking op de N3 en indien nodig aanvullende maatregelen.
Bij het ontwikkelen van een verkeers- en vervoersbeleid komen tegenstrijdige belangen samen: men wil zich zo veilig mogelijk verplaatsen, maar ook vlot de bestemming bereiken. Dat geldt voor automobilisten, maar ook voor motorrijders, fietsers, brommers, en voetgangers. Het is duidelijk dat er alleen een beleid kan worden gemaakt wanneer al deze belangen zorgvuldig worden gewogen.
Bestaande knelpunten in de verkeersveiligheid moeten wat ons betreft worden aangepakt zoals de rotonde Groene Zoom, het Hugo de Grootplein, kruising Karel Doormanweg/Laan der Verenigde Naties en de Dokweg.
Bestaande knelpunten in de verkeersveiligheid moeten worden aangepakt.
VERKEER DOOR DE BINNENSTAD
Voor Beter Voor Dordt weegt het belang van de bescherming van monumenten in de binnenstad zwaar. Door een uitbreiding van de Binnenstadservice kan het transport in met kleinere vrachtwagens worden uitgevoerd, zodat ons historisch erfgoed niet kapot trilt. Striktere afspraken om het zware verkeer uit de binnenstad te weren zijn dan ook noodzakelijk. De pollers bij de Grote Markt moeten blijven functioneren. Alleen vergunninghouders mogen doorgang krijgen.

Striktere afspraken om het zware verkeer uit de binnenstad te weren.
30 KM-ZONES
De 30 km-zones zijn alleen effectief als de wegen erop zijn ingericht en voldoende handhaving plaatsvindt. Deze elementen dienen leidend te zijn bij het realiseren van nieuw aan te wijzen 30 km-zones; kleinschalig beginnen, goed monitoren en bij gebleken succes verder uitbreiden.

30 km-zones analyseren: kleinschalig beginnen, goed monitoren en bij succes uitbreiden naar nieuw aan te wijzen gebieden.
WEGENONDERHOUD
Hoewel de stad in omvang is gegroeid, bleef het onderhoudsbudget achter. Op dit moment is er sprake van een onderhoudsachterstand. Wij pleiten voor een langetermijnplanning om de achterstand weg te werken. De veiligheid en het onderhoud op wegen en trottoirs is bij uitstek een gemeentelijke kerntaak. Moet een weg aangepast worden dan kijken wij ook meteen naar andere zaken die op diezelfde plek wellicht aandacht behoeven, zoals de parkeersituatie.

Langetermijn-planning om achterstand in wegenonderhoud weg te werken.
PARKEREN
Bij de aanpak van parkeerproblemen is de kennis en het contact met de bewoners die er (dagelijks) mee te maken hebben het uitgangspunt. Bewoners in de wijken komen vaak met creatieve ideeën om meer parkeergelegenheid te realiseren.
Pendeldiensten naar de binnenstad kunnen een doeltreffend middel zijn, waar naast de verlichting van parkeerdruk ook het milieu en ons historisch stadshart, baat bij heeft. Voor parkeren aan de oostzijde van het centrum is de parkeergarage bij het Energiehuis en de bioscoop een goede oplossing.

Het parkeerterrein op de Stadswerven moet als transferium worden ingericht
Het parkeerterrein op de Stadswerven moet als transferium dienen, om verdere parkeeroverlast te verminderen.
Bij de Sportboulevard is voldoende parkeerruimte, maar de tarieven zijn te hoog. Door verlaging van de tarieven zullen de voorzieningen intensiever benut worden en kan worden voorkomen dat bezoekers in de wijken gaan parkeren. Beter Voor Dordt is voor lagere tarieven tot een maximaal dagdeeltarief van 2 euro.
Parkeertarieven bij de Sportboulevard moeten omlaag.
FIETSERS EN SCOOTERS
BVD fiets
De rol van fietsers in de stad is groot en moet in ieder relevant verkeersplan worden meegenomen. De gratis fietsenstallingen in de stad moeten blijven. Daarnaast zien we in steeds meer steden parkeervakken voor (elektrische) scooters en bakfietsen, alsook uitleenpunten. Indien er behoefte aan is, dan moeten we daar ruimte voor maken.

Betrek de rol van fietsers in de stad bij ieder relevant verkeersplan.

Bekijk de behoefte aan parkeervakken en uitleenpunten voor (elektrische) scooters en bakfietsen.
GRATIS BUS VOOR 65+
BVD gratis bus 65+
Gratis busvervoer voor 65-plussers helpt mee om autogebruik terug te dringen en verbetert de mobiliteit van onze oudere inwoners. Uitbreiding naar andere doelgroepen is momenteel niet haalbaar maar het voortzetten ervan wel. Wij willen als initiatiefnemer van de gratis bus voor 65+’ers, doorgaan met deze gewaardeerde dienstverlening.

Gratis bus voor 65+ voorzetten.
BEHOUD INTERCITYVERBINDINGEN
Beter Voor Dordt wil zich samen met alle andere partijen blijven inzetten voor een maximaal behoud van de intercityverbindingen. Dat zal ook de komende periode om extra acties vragen vanuit de stad en onze regio.

Blijven inzetten voor een maximaal behoud van de intercity-verbindingen.
ROTONDES
BVD rotonde
Op initiatief van Beter Voor Dordt is het mogelijk geworden om rotondes te sponsoren. Vanwege het succes willen we deze oplossing graag voortzetten en waar mogelijk uitbreiden. Het verbetert de kwaliteit en vermindert de onderhoudskosten.

Bekijk aanvullende maatregelen voor het buitendijks gebied.