Programma 2010-2014

2. Veiligheid en handhaving

Dordrecht moet een mooie, schone stad zijn. We willen een gezellige en levendige stad waar bewoners zich veilig voelen. Daarom is er de afgelopen jaren stevig ingezet om de leefbaarheid en veiligheid in de stad te verbeteren. Die ervaring willen we benutten voor de hele stad.  
TASKFORCES (SPECIALE PROJECTEN)
BVD TaskForces
Er zijn Taskforces opgezet die zich richten op sterk afgebakende probleemgebieden. Deze aanpak blijkt zeer effectief en Beter Voor Dordt wil hiermee doorgaan. Ook de komende periode willen we intensief samenwerken met Politie, corporaties en zorgpartners zoals Yulius, ASZ, Leger des Heils en Bouwman GGZ.

Taskforces dienen te blijven voor effectieve handhaving op specifieke probleemgebieden.
Met het oog op een mogelijke nieuwe stroom arbeidsmigranten mag de aandacht van de gemeente niet verslappen. We willen iedere vorm van uitbuiting en overlast voorkomen. Door regelmatige inspecties van kamerverhuurpanden werden in het verleden vaak schrijnende situaties aangetroffen. De Taskforces, maar ook het verder beperken van kamerverhuur is een doeltreffend middel gebleken om problemen te voorkomen. Beter Voor Dordt wil de huidige regelgeving niet alleen behouden, maar aanscherpen: niet meer dan 2% kamerverhuur per straat, in alle wijken. In alle wijken maximaal 2% kamerverhuur per straat.
TOEZICHT
Toezicht is de afgelopen vier jaar begonnen met professionalisering. Niet alleen voor de stad, maar ook voor de toezichthouders zelf is het van belang adequaat en met inlevingsgevoel te kunnen handelen. De taken van politie en Toezicht moeten helder zijn afgebakend. Preventie is bij toezichtstaken van groot belang. Hier willen wij nog meer aandacht voor. Een tweede mobiele Toezichtspost voor bredere inzet in de wijken kan hierbij helpen.

Tweede mobiele Toezichtspost voor bredere inzet in de wijken.
Een goed voorbeeld van de preventieve rol is het project ‘De Buurt Bestuurt’. Bewoners kunnen hierbij zelf de prioriteiten voor de inzet van de politie en toezicht benoemen. Dit is succesvol en verdient navolging. Voortzetten van het project ‘De Buurt Bestuurt’.
COFFEESHOPS
De afgelopen jaren bleken sommige coffeeshops een bron van overlast voor omwonen-den. Drie van de acht coffeeshops zijn inmiddels gesloten. Wij willen bezien of we met de vijf resterende coffeeshops kunnen volstaan. Er mag geen nieuwe overlast ontstaan.
Het aantal coffeeshops dient tot vijf beperkt te blijven.
ZORGINSTELLINGEN ROND HET KASPERSPAD
De grote concentratie van probleemgroepen in een woonomgeving blijft een zorg. Het aantal zorginstellingen rond het Kasperspad moet wat Beter Voor Dordt betreft, omlaag. Inmiddels is door brede inzet van de organisaties en betrokkenheid van bewoners door een beheergroep de overlast verbeterd, maar alertheid blijft geboden. Vermindering van het aantal zorginstellingen helpt de leefbaarheid te vergroten.

Vermindering van het aantal zorginstellingen rond het Kasperspad.
VERVOER GEVAARLIJKE STOFFEN
Via weg, water en spoor legt het vervoer van gevaarlijke stoffen druk op de veiligheidssituatie in Dordrecht en de regio. Vooral over het spoor zijn de risico’s onaanvaardbaar hoog. De risico’s hebben de afgelopen periode terecht veel aandacht gekregen. De lobby om het vervoer van gevaarlijke stoffen uit de bebouwde kom te krijgen, moet onverminderd worden voortgezet. Om de aandacht te blijven vestigen op het vervoer van gevaarlijke stoffen is het nodig dat de inwoners jaarlijks worden geïnformeerd over de mogelijke gevolgen bij calamiteiten.

Inwoners jaarlijks informeren over de risico’s en mogelijke gevolgen van het vervoer van gevaarlijke stoffen.
VUURWERK
We willen een pilot uitvoeren met vuurwerkvrije zones in de stad onder twee voorwaarden: er bestaat voldoende draagvlak onder de inwoners voor een dergelijke proef en de handhaving van de vuurwerkvrije zones moet goed uitvoerbaar zijn.

Pilot uitvoeren met vuurwerkvrije zones onder voorwaarden.
GRAFFITI
Gebouwen met graffiti zijn voor vele bewoners en bezoekers een doorn in het oog. De huidige aanpak van overlast door abonnementen aan te bieden voor de verwijdering van graffiti, blijkt succesvol. Sinds de invoering geven veel bewoners aan dat graffiti veel minder voorkomt in hun buurt en is voor de jongeren een mooi alternatief gerealiseerd onder de N3. Om deze reden is voortzetting van het aanbieden van abonnementen nodig, maar uitbreiding naar de gehele stad is wenselijk.
De huidige graffiti-aanpak met abonnementen voor verwijdering uitbreiden naar de gehele stad.
VERLICHTING
Goede verlichting op plekken waar men zich nu onveilig voelt, kan helpen het gevoel van veiligheid te verhogen. De locatie achter het station en de looproute door het Weizigtpark is hier een voorbeeld van en verdient extra aandacht. Een andere inrichting met meer open karakter en betere verlichting kan de veiligheid verbeteren.

Meer verlichting achter het station en de looproute door het Weizigtpark.
HOOGWATER
Vooral ons historisch havengebied heeft regelmatig te kampen met wateroverlast. Goede communicatie met de bewoners en het beschikbaar stellen van zandzakken voorkomt tot nu toe echte grote problemen. Door klimaatwijziging en grotere aanvoer van rivierwater kunnen zich in de toekomst vaker situaties voordoen met extreem hoogwater. Er worden plannen ontwikkeld om voor alle binnendijkse gebieden basisveiligheid te kunnen bieden. Voor het buitendijks gebied zijn wellicht op langere termijn ook aanvullende maatregelen nodig. Dordrecht speelt een actieve rol bij de waterveiligheidsproblematiek en het is van groot belang dat dit wordt voortgezet.

Bekijk aanvullende maatregelen voor het buitendijks gebied.
JEUGD
Beter Voor Dordt vindt dat de huidige aanpak van overlastgevende jongeren doorontwikkeld moet worden, omdat duidelijk is gebleken dat deze werkt. De Taskforce Overlast is hiervan een goed voorbeeld. De intensieve aanpak met jongerenwerk, politie, zorginstellingen en onderwijs werpt z'n vruchten af. Ook hier blijkt dat samenwerken op wijkniveau werkt.

Doorontwikkeling van de huidige aanpak van overlastgevende jongere