Programma 2010-2014

12. Regionale, landelijke en internationale samenwerking

Geen gemeente kan er meer omheen: samenwerking. Er wordt samengewerkt om financiële voordelen te behalen, een hogere kwaliteit van dienstverlening te kunnen leveren of om de decentralisatieopgaven vanuit Den Haag aan te kunnen. En dit geldt ook voor Dordrecht.  
DRECHTSTEDEN EN ANDERE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN
BVD stadsbrug
De samenwerking in de Drechtsteden is wat Beter Voor Dordt betreft onomstreden. We zijn overtuigd van de voordelen van samenwerking. Echter, de invulling van die samenwerking heeft onze aandacht. De samenwerking moet gericht zijn op de meerwaarde voor de burger, en mag niet leiden tot herindeling. We zijn en blijven tegen een Drechtstad. Dordrecht moet gewoon een zelfstandige gemeente blijven.

Geen Drechtstad.
Er moet scherp worden gelet op de bevoegdheden die worden overgedragen. Evalueer ten minste eenmaal per periode de afgegeven mandaten en overgedragen bevoegdheden. Onze raad mag niet buitenspel komen te staan. Evalueer ten minste eenmaal per periode de afgegeven mandaten en overgedragen bevoegdheden.
De Dordtse belangen in de regio moeten, naast de voorzitter worden vertegenwoordigd met ten minste twee bestuurders in het Drechtstedenbestuur.

Ook mag er meer nadruk liggen op het toetsen van de meerwaarde. Bepaal vooraf duidelijk wat de besluiten moeten opleveren. Leiden eerder genomen besluiten in de praktijk toch niet tot voldoende meerwaarde? Durf ze dan ook terug te draaien.
Regionale samenwerking: leiden eerder genomen besluiten toch niet tot voldoende meerwaarde? Durf ze dan ook terug te draaien.
De rol van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D), verdient nadere analyse en afweging. Tot nu toe heeft deze organisatie niet gebracht wat we ervan hebben verwacht. Ook een nauwere samenwerking met de Zuidvleugel moet kritisch worden beoordeeld op de kosten en mogelijke baten. ROM-D verdient nadere analyse en afweging.
Een groot deel (40%) van de Dordtse begroting wordt gespendeerd via gemeenschappelijke regelingen (regionale samenwerkingsverbanden). Vaak gaat het om wettelijke taken. Grip op de kosten en baten die onze stad uit deze regelingen haalt, is voor ons essentieel. Gemeenschappelijke regelingen moeten een voordeel opleveren waardoor we lokaal meer kunnen betekenen. We willen deze samenwerkingsverbanden regelmatig evalueren en toetsen op hun werkelijke effectiviteit. Grip op de kosten en baten die onze stad uit regionale samenwerking haalt.
INTERNATIONALE STEDENBANDEN
We zijn voorstander van een beperking van het aantal internationale samenwerkingsverbanden die vooral gericht dienen te zijn op kennisdeling en uitwisselingsprogramma's voor de lokale economie en het onderwijs.

Beperk het aantal internationale samenwerkings-verbanden.