Programma 2010-2014

11. Duurzaamheid

Duurzaamheid werkt door in vrijwel alle dossiers en is daarmee eigenlijk geen op zichzelf staand onderwerp. Dordrecht heeft zich geprofileerd als een stad die verduurzaming uiterst serieus neemt er werk van maakt. Wat ons betreft smaakt dat naar meer! Het is wel van belang dat de inwoners van de stad betrokken zijn bij deze ontwikkeling en zeggenschap hebben.

Een duurzame stad is klimaatneutraal, gebruikt zo min mogelijk fossiele brandstoffen en heeft een gesloten grondstoffenkringloop. En Dordt zal zich gezien de positie in de Delta ook moeten instellen op de verwachte effecten van de klimaatverandering.
 
BVD zonnepanelen
Met de ECD (Energie Corporatie Dordrecht) en de Duurzaamheidsfabriek laat Dordrecht zich zien als een aanwezige speler op het veld van de energiemarkt. Soms raken huiseigenaren de weg kwijt in Duurzaamheidsland, omdat het hen duizelt aan mogelijkheden. De veelheid aan keuzes mag niet leiden tot ‘geen keuze maken’. Door mogelijkheden inzichtelijk en collectief, dus tegen een scherpe prijs en met een gedegen advies, over te brengen, verwachten wij meer succes te kunnen behalen.

Wij willen het warmtenet van HVC, waarbij restwarmte van de vuilverbranding wordt benut om gebouwen en woningen te verwarmen, de komende jaren verder uitbreiden. Om de aanschaf van elektrische auto’s te stimuleren, werkt Dordt actief mee aan de realisatie van voldoende oplaadpunten.
De veelheid aan keuzes op het gebied van duurzaamheid mag niet leiden tot geen keuze maken.
WINDMOLENS
De provincie Zuid-Holland heeft locaties aangewezen waar windturbines geplaatst moeten worden. Als de provincie ons verplicht windmolens te plaatsen, dan gaat onze voorkeur uit naar een opstelling langs de westzijde van het eiland langs de Dordtse Kil omdat dit de minste afbreuk doet aan het bestaande landschap. Maar Beter Voor Dordt wil wel dat het aantal windmolenlocaties op het Eiland van Dordrecht beperkt moet blijven tot de zone langs de Kil en Merwedezone. De locatie ten oosten van de A16 vinden wij niet geschikt gezien de landschappelijke effecten. Daarnaast blijft voor ons voor de langere termijn de voorkeur bestaan om windmolens op zee te plaatsen.

Het aantal windmolenlocaties op het Eiland van Dordrecht moet beperkt blijven tot de zone langs de Kil en Merwedezone.
HUISHOUDELIJK AFVAL
Huishoudelijk afval moet zo veel mogelijk gescheiden worden opgehaald. Het succes staat of valt met de bereidheid van inwoners om gescheiden aan te leveren. De ervaring leert dat de inzamelfrequentie ook een factor is. Hoe gemakkelijker het huishoudens gemaakt wordt, hoe groter de kans van slagen. Beter Voor Dordt vindt een hergebruik van huishoudelijk afval van ten minste 65% een haalbaar streven. Wij zien liever dat huishoudens zelf gemotiveerd zijn om hun afval apart aan te bieden dan dat het volgens bijvoorbeeld een weeg- en controle systeem moet worden afgedwongen. Wij willen de lokale lasten zo laag mogelijk houden. Huishoudens kunnen middels afvalscheiding daar een bijdrage aan leveren. Pas als dat niet vrijwillig lukt, zijn meer dwingende maatregelen bespreekbaar. We realiseren ons terdege dat we landelijk opgelegde normen voor hergebruik van afval hoe dan ook moeten behalen.

Streef naar ten minste 65% hergebruik van huishoudelijk afval.
De gemeente heeft de voorbeeldrol voortvarend opgepakt. Dat uit zich onder meer in energiezuinige verlichting, verduurzaming van gebouwen, afvalscheiding en de bouw van de Duurzaamheidsfabriek. De grootste opgave tot verduurzamen van de stad ligt in de bestaande bouw. Grootste opgave tot verduurzamen van de stad ligt in de bestaande bouw.
De gemeente moet zich faciliterend op blijven stellen bij de vele –kleine en grotere- initiatieven in de stad. Ook vinden wij de rol van NMC Weizigt in de natuur- en milieu educatie waardevol voor de stad en de nieuwe generaties. Blijf kleine en grote initiatieven in de stad faciliteren.