Programma 2010-2014

1. Samen maken we de stad

De bezuinigingsgolven vanuit Den Haag stellen ook het bestuur van Dordrecht voor lastige keuzes. Momenteel is het financiële huishoudboekje van de stad op orde en ook voor de komende jaren moeten we ons richten op de nieuwe financiële en economische realiteit. Zowel financieel als economisch is de druk voelbaar. Een goed bestuur beantwoordt deze druk met maatregelen die de inwoners het meest ontzien op terreinen waar dit nodig is. Samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers gaan wij de discussie aan over het takenpakket van de gemeente; waar zijn we als gemeente van. Sommige van de huidige taken kunnen wellicht geprivatiseerd worden. De regierol ligt niet altijd automatisch bij de gemeente; inwoners kunnen dat vaak heel goed met elkaar organiseren. De gemeente moet ook durven loslaten. Takendiscussie. Terugtredende overheid waar dit kan.
INSPRAAK
BVD zuidpolder
Bewoners kennen hun wijk als geen ander. Initiatieven vanuit de wijken worden van harte ondersteund, en wat Beter Voor Dordt betreft blijft dit zo. De komende periode willen we de betrokkenheid en invloed van de bewoners nog verder versterken. Samen maken we de stad Beter.

Ondersteuning initiatieven vanuit de wijken.
Betrokkenheid vanuit de inwoners, begint bij volledige informatie. De openbaarheid van bestuur is voor ons altijd een belangrijk punt geweest. Dordrecht is goed op weg om informatie toegankelijk en gemakkelijk te verstrekken, maar dit kan altijd beter. Beter Voor Dordt maakt zich ook de komende vier jaar hard voor overzichtelijke informatie met heldere taal. Extra aandacht voor overzichtelijke informatie met heldere taal.
FINANCIËN EN LOKALE LASTEN
Beter Voor Dordt hecht aan een gezond financieel beleid met lage lokale lasten. Gemeentelijke heffingen dienen voor het dekken van de kosten, niets meer en niets minder. Beter Voor Dordt wil ook de komende vier jaar geen verregaande verhoging van de OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing en andere lokale lasten. Wij realiseren ons dat veel van onze inwoners het al lastig genoeg hebben, daarom willen we alleen de inflatiecorrectie toepassen.

Lokale lasten niet meer laten stijgen dan de inflatie.
Beter Voor Dordt wil de bestaande vrijstellingsregeling van lokale lasten handhaven. Terugdringen van de lokale lastendruk kan voor een impuls zorgen voor het lokale bedrijfsleven en het cultureel klimaat in de stad. Handhaven van de vrijstelling voor het betalen van de lokale lasten voor minima.
Daarnaast moet er regelmatig en grondig getoetst worden op doelmatigheid en effectiviteit van verstrekte subsidies. Toets verstrekte subsidies op doelmatigheid en effectiviteit.